CSES - Datatähti 2016 alku - Results
Submission details
Task:Osajono
Sender:Joku72
Submission time:2015-09-29 21:05:47
Language:Python2
Status:READY
Result:100
Feedback
groupverdictscore
#1ACCEPTED12
#2ACCEPTED27
#3ACCEPTED61
Test results
testverdicttimegroup
#1ACCEPTED0.06 s1details
#2ACCEPTED0.06 s1details
#3ACCEPTED0.06 s1details
#4ACCEPTED0.06 s1details
#5ACCEPTED0.06 s1details
#6ACCEPTED0.07 s2details
#7ACCEPTED0.06 s2details
#8ACCEPTED0.06 s2details
#9ACCEPTED0.06 s2details
#10ACCEPTED0.06 s2details
#11ACCEPTED0.08 s3details
#12ACCEPTED0.07 s3details
#13ACCEPTED0.07 s3details
#14ACCEPTED0.07 s3details
#15ACCEPTED0.07 s3details

Code

text=raw_input()

text=list(text)

vastaus=0

x=0

lopputulos=0

kirjaimet={"A":0,"B":0,"C":0,"D":0,"E":0,"F":0,"G":0,"H":0,"I":0,"J":0,"K":0,"L":0,"M":0,"N":0,"O":0,"P":0,"Q":0,"R":0,"S":0,"T":0,"U":0,"V":0,"W":0,"X":0,"Y":0,"Z":0}
for i in text:
  if i in kirjaimet:
    kirjaimet[str(i)]+=1

for i in kirjaimet:
  x=0
  if kirjaimet[str(i)]!=0:
    x+=(kirjaimet[str(i)]**2+kirjaimet[str(i)])/2
    lopputulos+=x

print lopputulos

Test details

Test 1

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
BBBAABBBAAAABBAAAABAABAABBBBBB...

correct output
2554

user output
2554

Test 2

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
GDFVYWQCZAFGICSXOSWBZMGPDBSSVL...

correct output
299

user output
299

Test 3

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZAAAA...

correct output
4314

user output
4314

Test 4

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
4231

user output
4231

Test 5

Group: 1

Verdict: ACCEPTED

input
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...

correct output
5050

user output
5050

Test 6

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
BBABABBBABBAABBABBABAABAAABABA...

correct output
6253029

user output
6253029

Test 7

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
RBKJMLDVQMKHYKCNDIVVKOMFUXTFMG...

correct output
485173

user output
485173

Test 8

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
12427725

user output
12427725

Test 9

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
12467549

user output
12467549

Test 10

Group: 2

Verdict: ACCEPTED

input
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...

correct output
12502500

user output
12502500

Test 11

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
BAAAAABABBABAABAABABABBBABBAAB...

correct output
2500051369

user output
2500051369

Test 12

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
ABBURXDRVXAYBPXXOQZNYHLWGUEEWR...

correct output
192407124

user output
192407124

Test 13

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
4998050400

user output
4998050400

Test 14

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

correct output
4998850144

user output
4998850144

Test 15

Group: 3

Verdict: ACCEPTED

input
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ...

correct output
5000050000

user output
5000050000